REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY

(www.SPINETIC.pl)

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

§2 Zasady zwrotu płatności za wizyty

 1. Zwrot płatności za nieodbytą wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pacjent odwołał ją na więcej niż 48 godzin przed jej planowaną realizacją.
 2. Zwrot płatności za wizytę odwołaną zgodnie z niniejszym regulaminem następuje w ciągu 7 dni od jej odwołania: a) na numer konta, z którego została opłacona – w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem Serwisu Internetowego, b) na numer konta podany pracownikowi Działu Obsługi Pacjenta w trakcie odwoływania wizyty – w przypadku innej formy płatności niż wymieniona w ppkt. b).
 3. W przypadku niepodania numeru konta, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. b) niniejszego regulaminu płatność za wizytę oznaczona zostaje jako nadpłata i może zostać wykorzystana przez pacjenta do opłacenia innej wizyty, usługi lub towaru u Usługodawcy.

§3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z Usługodawcą, umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących z Usługodawcą, umożliwia wypełnienie zgody na przesyłkę dok. medycznej w formie elektronicznej, umożliwia zamawianie dokumentacji medycznej z Usługodawcą. 
 2. Dostęp do wszystkich usług Serwisu Internetowego jest bezpłatny.
 3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL.
 4. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Serwisu Internetowego pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu  komórkowego poprzez wpisanie kodu, który każdorazowo przy rezerwacji wysyłany jest na numer telefonu wpisany przez Użytkownika.
 5. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Serwis Internetowy.
 6. Użytkownik, umawiając wizytę w systemie, zakłada konto w Serwisie Internetowym. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://spinetic.pl  podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail, PESEL.
 7. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu.
 8. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość m.in. rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych, odwołania wizyt.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta w Serwisie Internetowym lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Usługodawcy.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 11. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 12. Wizyty Pacjentów są umawiane na określoną datę oraz godzinę.  Ze względu na swoją specyfikę, mogą wystąpić sytuacje, kiedy wizyta u Specjalisty może się przedłużyć. Dlatego uprzejmie prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną rezerwę czasową w przypadku przedłużającego się oczekiwania na wizytę.
 13. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Serwis Internetowy mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Pacjenta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.
 14. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@spinetic.pl
 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§4. Opinie publikowane na stronie www.spinetic.pl

 1. Wystawiane opinie przed publikacją wymagają zatwierdzenia.
 2. Wszystkie opinie są zamieszczane na stronie internetowej: www.spinetic.pl
 3. Opinia może zostać nieopublikowana jedynie w przypadku, gdy Usługodawca lub inna osoba uzna, iż publikowana treść narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub opinia nie opisuje zdarzeń dotyczących Usługodawcy.
 4. Opinia może zostać nieopublikowana w przypadku kiedy dotyczy leczenia pacjenta przez Specjalistę w innym miejscu niż placówce Usługodawcy.